FATCA
ביום 18 במרץ 2010 נקבעו על ידי ממשלת ארה"ב הוראות ה-FATCA (Foreign Accounts Tax Compliance Act), במסגרת החוק המכונה HIRE Act[1], וזאת כחלק מהמאבק האמריקאי בתופעת ההתחמקות מתשלום מס באמצעות פתיחת חשבונות מחוץ לארה"ב. ביום 17 בינואר 2013 התקין משרד האוצר האמריקאי תקנות ליישום הוראות החוק. מועד התחילה של ההוראות נקבע ליום 1 ביולי 2014. במסגרת ההוראות, מוסדות פיננסיים (כגון בנקים) הפועלים מחוץ לארה"ב נדרשים לדווח לרשויות בארה"ב על חשבונות של לקוחות אמריקאים, ולהטיל סנקציות (כגון ניכוי במקור על תשלומים המגיעים ללקוח) על לקוחות שלא ישתפו פעולה עם המוסד הפיננסי. מוסד פיננסי שלא ישתף פעולה עם הרשויות בארה"ב, יהיה נתון בפני עצמו לסנקציות שונות, ובפרט לניכוי במקור בגובה 30% מתשלומים שמקורם בארה"ב.   
ביום 30 ביוני 2104 ממשלות ישראל וארה"ב חתמו על הסכם לשיפור אכיפת מס בינלאומית ויישום הוראות חקיקת FATCA. ההסכם מסדיר את העברת המידע ל-IRS )רשות המס של ארה"ב), באמצעות רשות המסים, אשר תקבל את המידע מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע שיימסר יכלול פרטים אודות חשבונות פיננסים המוחזקים בישראל בידי אזרחי ארצות הברית, בידי תושבי ארצות הברית, בידי בעלי "Green Card" או בידי ישות משפטית שלאמריקאים יש בה החזקה מהותית. בנוסף, ההסכם מאפשר ל- IRSלדווח על הכנסות בחשבונות של תושבי ישראל בארה"ב.
 המועד הראשון להעברת המידע לארה"ב על פי ההסכם הוא 30.9.15. העברת המידע הראשונה תכלול נתונים לגבי מחזיקי חשבונות אמריקאים והיתרות בחשבונותיהם לסוף שנת 2014. רשות המסים צפויה לחתום בקרוב על הסכם עם ה-IRS, לשם הסדרת הנהלים וההיבטים הטכניים לחילופי המידע.
 נספח 1 להסכם כולל הוראות למוסדות הפיננסים כיצד לבצע בדיקות לזיהוי החשבונות לגביהם יש להעביר מידע.
 נספח 2 להסכם כולל את רשימת הגופים והחשבונות הפטורים מדיווח. הנספח קובע למעשה כי גופים פיננסיים המהווים סיכון נמוך לשימוש למטרות של העלמת מס יהיו פטורים מדיווח יהיו פטורים מדיווח, כמו קרנות השתלמות לשכירים, קופות גמל למטרות מיוחדות (למשל, למחלה או חופשה) או נאמנים על תוכניות אופציות לעובדים לפי סעיף 102 לפקודת מס הכנסה.
 
במסגרת נהלי בדיקות הנאותות הנדרשות בהסכם ה-FATCA נדרשת כל חברה ישראלית או אחרת (שאינה אמריקאית) לסווג עצמה באחד מ-32 סיווגי התאגידים הקיימים ב-FATCA על גבי טופס W-8BEN-E או טופס אחר של המוסד הפיננסי. זאת, על מנת להמשיך ולנהל את החשבון אצל המוסד הפיננסי או כתנאי לפתיחת חשבון.
ב- BSE Consulting Group, מתמחים בהגדרות סיווגים אלו ומעניקים שירות לכל החברות במשק אשר מעוניינות בסיוע במילוי הטפסים.

כמו כן, אנו מעניקים שירותים עבור המוסדות הפיננסיים, כגון:
·       מיפוי הישויות בקבוצה, בהתאם לסיווגי ה-FATCA.
·       בחינת עמידתן של הישויות בקבוצה בהגדרת FFI.
·       סיוע ברישום החברות כ-FFI על מנת לקבל GIIN.
·       בניית תוכנית עבודה לכל חברה העונה להגדרת FFI.
·       סיוע בטיפול בלקוחות הקיימים בהתאם ללוחות הזמנים הנדרשים על ידי ה-FATCA.
·       סיוע בהכנת נהלי עבודה.
·       סיוע בהתאמת המערכות הרלוונטיות בחברות לתמיכה בדרישות ה-FATCA.
·       הכנת Compliance Program מפורטת.


[1] ההוראות הוסדרו ב- Hiring Incentive to Restore Employment Act of 2010 Pub. L. 111-147 (H.R. 2847). ומהוות תיקון ל- Internal Revenue Code.