IT Consulting

הטכנולוגיה והרגולציה מצריכים יכולות התמודדות של ארגונים עם דרישות עסקיות משתנות ומתן מענה בכל זמן נתון תוך מניעת כשלים ואבחון מוקדם של סיכונים וטעויות. בהעדר ממשל טכנולוגיות המידע לרבות, אסטרטגיית IT המכוונת על ידי ההנהלה הבכירה בארגון, קביעת יעדים מבוססי מערכות מידע, ניהול סיכוני ה-IT, שמירה על רמה נאותה של בקרות אפליקטיביות, רמת אבטחת מידע מספקת והפרדת תפקידים נאותה, תהליכי קבלת ההחלטות בארגון ויכולות הבקרה עלולים להיפגע משמעותית עד כדי אובדן כספי ניכר והצגת מידע שאינו שלם ומדויק בדוחות הכספיים.

לחברת BSE Consulting Group  הידע, המומחיות והניסיון הנדרש על מנת לתת מענה לארגון ולמנהלי מערכות מידע בפרט, המתמודדים באופן יומיומי עם האתגרים העומדים בפניהם, לעמוד בהוראות הרגולטוריות ובדרישות העסקיות המתעדכנות באופן שוטף באמצעות שירותי ה-IT Consulting תוך יישום פרקטיקה מקובלת ומתודולוגיות מבוססות.

החברה מעניקה מגוון רב של שירותים בתחום מערכות המידע: