IT Consulting >
ביקורת מערכות מידע
במסגרת הביקורת של הדוחות הכספיים מבצע המבקר החיצוני בחינה של שלמות, דיוק ומהימנות מערכות המידע אשר להן השלכה על הנתונים הכספיים של הארגון. על המבקר להיות בעל ידע משולב מתחומים שונים לרבות, תחום הפיננסים, החשבונאות, מערכות המידע וכן בעל היכרות עם תהליכים עסקיים בארגונים.
בביצוע ביקורת מערכות המידע נהוג להתייחס ל-2 נושאים עיקריים:
  • ביקורת באמצעות כלים ממוחשבים (CAATs) - השימוש בכלים ובעיבודים ממוחשבים וכן הגישה הבלתי אמצעית למערכות המידע של הארגון כדי לסייע בביצוע ביקורת.
  • ביקורת על פעילות המערכות - בחינה כי תשתיות המחשוב ומערכות המידע של הארגון הינן תקינות וכי התהליכים הקשורים למערכות המידע תואמים לפעילות העסקית ופועלים באופן נאות. במסגרת נושא זה קיימים מגוון תתי נושאים לבדיקה, לרבות ניהול פרוייקטי תוכנה, פיתוח, רכישה, אבטחת מידע, היבטי יתירות גיבוי והתאוששות ועוד.
BSE Consulting Group מסייעת ללקוחותיה בבחינת הבקרות הפנימיות של מערכות המידע, לרבות אמינות, דיוק ושלמות הנתונים; בחינת אבטחת המערכות; בחינת מידת אפקטיביות ויעילות התהליכים בסביבת המערכות; בחינת תהליכי פיתוח ותחזוקת המערכות מול דרישות המשתמש. הביקורת כוללת התייחסות להיבטים של בקרות כלליות, ארגוניות וניהוליות, תפעול מערכות, פיתוח מערכות וניהול שינויים וכן אבטחת מידע והיבטים של בקרות יישום השלובות בתהליכים העסקיים השונים.