ניהול סיכונים >
(ERM) ניהול סיכונים כולל
ניהול סיכונים כלל תאגידי (Enterprise Risk Management) אפקטיבי מסייע לחיזוק יציבות הממשל התאגידי וציות מיטבי לדרישות רגולטוריות באמצעות יצירת מסגרת נאותה של בקרה פנימית ותהליכי דיווח וציות.

BSE Consulting Group מיישמת פרקטיקה מקובלת ומתודולוגיות בינלאומיות מותאמות כגון מודל ה-COSO, COBIT וכד', ומסייעת לארגונים לזהות ולמפות באופן שוטף את מרחב הסיכונים של ליבת הפעילות העסקית, להעריך את מידת הסבירות שלהם ופוטנציאל הנזק בהתממשותם, לתעדף את הטיפול במניעתם, צמצום החשיפה לסיכונים והגדרת אסטרטגיה להתמודד עם הסיכונים, אם יתרחשו.
החברה מעניקה מגוון רחב של שירותים בכדי לסייע לארגונים לנהל ולמזער את החשיפות לסיכונים הקיימים בעולם של אי וודאות:
  • ניתוח מסגרת ניהול סיכונים ארגונית כוללת והטמעתה בארגון;
  • קביעת מדיניות וכללי ניהול סיכונים;
  • עזרה בהטמעת שינוי תרבות ארגונית, בתפקידים בארגון ובתחומי האחריות בארגון להגברת המודעות לסיכון;
  • זיהוי ומדידת סיכונים ברחבי הארגון;
  • הגדרת ה"תיאבון לסיכון" (risk appetite) ורמת סיבולת הסיכון של החברה;
  • בניית תוכניות הפחתה - פיתוח תגובות החברה לסיכונים המהותיים ביותר;
  • הטמעת מערכת מידע לדיווח על סיכונים;
  • הטמעת תפיסת ניהול סיכונים בתהליכים עסקיים בהם נוצרת חשיפה לסיכון כגון הקצאת הון, ניהול מכרזים ורכש ועוד;