ניהול סיכונים >
ניהול סיכונים תפעוליים
סיכון תפעולי מובנה בכל הפעילויות, התהליכים והמערכות בארגון.
ניהול נאות של הסיכון התפעולי מהווה נדבך מרכזי בתוכנית ניהול הסיכונים של כל ארגון ומשקף את האפקטיביות של הדירקטוריון וההנהלה הבכירה של הארגון בניהול הפעילויות, התהליכים והמערכות.

יועצינו בעלי ניסיון עשיר בביצוע סקרי סיכונים תפעוליים על בסיס מתודולוגיות מבוססות ופרקטיקה מקובלת ומסייעים לארגון:
  • לזהות את היעדים והתהליכים העסקיים הרלוונטיים;
  • לבצע מיפוי של הסיכונים התפעוליים בכל תהליך תוך קישור הסיכון ליעדים;
  • למדוד את רמת הסיכון השיורי על בסיס פרמטרים כמותיים או איכותיים, תוך התייחסות להסתברות התממשותו;
  • למפות את התגובות לסיכונים ולמדוד את מידת השפעתן על הסיכון השיורי;
  • למדוד את הסיכון השיורי;
  • למפות תגובות מומלצות המשפיעות על הסיכון השיורי, תוך מדידת הסיכון השיורי המתוכנן;
  • בניית מפת סיכונים;